English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

معرفی

نام : شهلا

نام خانوادگی : فتحی

سمت :سوپروایزر آموزش سلامت

 مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری 

شرح  وظایف

 

آموزش سلامت فرایندی هدفمند،سیستماتیک ،منظم و طراحی شده است که به موجب آن یادگیری،افزایش صلاحیت و توانایی در مراقبت از خود و تغییر در آگاهی،نگرش و مهارت مددجو اتفاق می افتد و افزایش سطح، رفاه و پیشگیری از عوارض بالقوه را به دنبال خواهد داشت و در برگیرنده تمام فعالیت های آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی ، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی می باشد و سوپروایزر آموزش سلامت مسولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری و مامایی را در مراکز درمانی را به عهده دارد.وظایف دیگر سوپروایزر آموزش سلامت به شرح زیر می باشد:

 • انجام نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار
 • تدوین طرح درس و برنامه ریزی براساس نیاز سنجی آموزشی
 • تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات ، پمفلت و پوستر های بهداشتی ، فایلهای صوتی تصویری و نظایر آن
 • شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز
 • برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی
 • تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه
 • حضور فعال در کمیته آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته
 • گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی
 • توانمند سازی نیروی انسانی از طریق سازمان دهی و حمایت از برنامه های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروی های شاغل
 • ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ سازی در این زمینه
 • ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت
 • جلب همکاری ، مشارکت و هماهنگی درون و برون رشته ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی
 • همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف
 • همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی