English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

معرفی

نام: مریم

نام خانوادگی: اسدی

سمت : مسول آموزش بهورزی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

شرح وظایف :

 

1.        تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان

2.        همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن

3.        تشکیل کمیته پذیرش بهورز

4.        برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن

5.        نظارت بر طرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و نظارت بر ثبت کارنامه و معدل گیری

6.        تنظیم صورتجلسه برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی استان

7.        پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی

8.        برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های باز اموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان ستادی شهرستان

9.        همکاری با مجله بهورز از طریق نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان به منظور تعیین نیازهای آموزشی

10.     پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

11.     تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان و بهورزان شاغل با همکاری مربیان و امور رفاهی مرکز بهداشت

12.     گزارش مشکلات مربیان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات

13.     رابط فصلنامه بهورز و یا نظارت بر عملکرد را بط فصلنامه

14.     شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه