English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩

نام :هاجر

نام خانوادگی :باقری

سمت:کارشناس کنترل مواد غذایی و بهداشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس شیمی

_________________________________________

شرح وظایف:

 • مطالعه مقررات وقوانین وآئین نامه های مربوط به مواد وارائه پیشنهاد اصلاح قوانین ومقررات موجود در صورت لزوم ونظارت برحسن اجرای آنها.

 • نمونه برداری ازمحصولات غذایی-آشامیدنی واحدهای تولیدی صنایع غذایی .

 • انجام بازدید های مشترک با ادارات

 • پاسخگویی به کلیه موارد خواسته شده درخصوص مواد خوردنی-آشامیدنی.

 • پیگیری پرونده های ارسالی تخلفات واحدهای تولیدی به مراجع قضایی تاحصول نتیجه .

 • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مسئولین فنی وکارشناسان.

 • نظارت برکار وآموزش کارکنان تحت سرپرستی اعم از اداری و فنی.

 • تهیه پاسخ به استعلامهای واصله به اداره نظارت برمواد خوردنی-آشامیدنی.

 • پیگیری شکایات واصله به اداره وتهیه گزارش در این خصوص.

 • کنترل و نظارت برساخت مواد از نظر فرمول ترکیب محصول و حذف مواد اولیه غیرمجاز.

 • مطالعه در مورد مواد آرایشی و بهداشتی مختلفی که مصرف آنها از طرف سازمانهای بهداشتی وبین المللی منع شده است.

 • نمونه برداری از محصولات آرایشی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده.