English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩

معرفی                         

نام: ماندانا

نام خانوادگی: محمدزاده

سمت : مسول بهداشت محیط

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

شرح وظایف :

   

1.        بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان بهداشت محیط بطور مستقیم جهت پایش و کنترل مراکز یا صدور صلاحیتهای بهداشتی بطور منفرد یا همراه کاردانها و کارشناسان مراکز.

2.        انجام آزمایشات کلرسنجی باکتریولوژی آب آشامیدنی جهت کنترل و پایش.

3.        مبارزه با حشرات و جوندگان از طریق دادن آموزش یا نظارت مستقیم در امر سمپاشی.

4.        تهیه و توزیع مواد گندزدای آب و نظارت مستقیم بر انجام گندزدایی آب.

5.        بازدیداز مطبها و کلنیکهای پزشکی زندانها و پادگانهای نظامی.

6.        جلب مشارکتهای مردمی جهت انجام پروژه های بهسازی محیط روستاها.

7.        اجرای پروژه های بهسازی محیط با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکتهای مردمی.

8.        بازدید از کارخانجات آرد سازی و آموزش جهت ارتقاء کیفیت نان.

9.        نظارت بر اتلاف سگهای ولگرد و شرکت در اکیپهای مربوطه

10.     اجرای قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی و تعیین تکلیف مواد غذایی و بهداشتی مشکوک کشف شده توسط مراکز تحت پوشش.

11.     بررسی پیشنهادات مراکز جهت معرفی متخلفین به دادگاه و شرکت در جلسات دادگاه عمومی استفاده از فاضلابها جهت آبیاری سبزیجات و... سلامت عمومی را تهدید میکنند.

12.     شرکت در برنامه ساماندهی مرغ و جمع آوری دستفروشان مواد غذایی.

13.     برررسی شکایات مردمی در ارتباط با تخلفات بهداشتی.

14.     نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله های شهری و فعالیت مرکز بازیافت.

15.     بازدید ماهیانه از کشتار گاههای دام و طیور، پمپ بنزینها،کارخانجات مواد غذائی.