English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩

معرفی                                       

نام: ریحانه

نام خانوادگی: محمدزاده

سمت : مسول آموزش سلامت

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

شرح وظایف :

 

1.       آموزش و بازآموزی مباحث تخصصی آموزش سلامت جهت نیروهای شاغل در برنامه پزشک خانواده ومرکز بهداشت

2.       برگزاری آموزش به صورت غیر حضوری در خصوص اصول و فنون آموزش سلامت جهت پزشکان و ماماهای برنامه پزشک خانواده

3.       آموزش نیروهای بدو خدمت ( کاردان ، کارشناس ، ماما ، پزشک )

4.       تهیه و تکمیل چک لیست آموزش بهداشت در سطح خانه بهداشت ، کاردان ، کارشناس جهت پایش برنامه های آموزشی

5.       نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی در سطح خانه های بهداشت از طریق تکمیل چک لیست ارزیابی جلسات آموزش گروهی و با کمک رابطین بهداشت مراکز روستایی

6.       اختصاص یک روز از برنامه کار عملی دوره پزشکی اجتماعی دانشجویان پزشکی و پزشکان به برنامه های آموزش بهداشت در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

7.       برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کاردان ها ، کارشناسان و پزشکان به صورت اختصاصی در زمینه مباحث تخصصی آموزش بهداشت

8.       انجام برنامه های آموزشی و تهیه پیش آزمون و پس آزمون جهت تهیه پمفلت پوستر و سایر مواد کمک آموزشی در کلیه سطوح گروههای هدف در سطح شهرستان واستان